ธนาคารแห่งประเทศไทยใครเป็นคนดูแล

ธนาคารแห่งประเทศไทยใครเป็นคนดูแล

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีผู้ว่าการเป็นผู้ดูแลคนปัจจุบันคือ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2483 ดังนี้

กำกับดูแลและส่งเสริมระบบการชำระเงิน
รักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
บริหารจัดการเงินสำรองระหว่างประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดำเนินงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง