เศรษฐกิจไทย ของประเทศไทยเป็นอย่างไร

เศรษฐกิจไทย ของประเทศไทยเป็นอย่างไร

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัว 3.0-3.5%

ปัจจัยหนุน

การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
การส่งออกที่ขยายตัว
การลงทุนภาครัฐ
การใช้จ่ายภาคเอกชน
ปัจจัยเสี่ยง

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
สงครามการค้าระหว่างประเทศ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ภัยธรรมชาติ
ภาคเศรษฐกิจหลัก

ภาคเกษตรกรรม: คิดเป็น 10.1% ของ GDP
ภาคอุตสาหกรรม: คิดเป็น 27.3% ของ GDP
ภาคบริการ: คิดเป็น 62.6% ของ GDP
ปัญหาและอุปสรรค

ความเหลื่อมล้ำทางรายได้
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาการศึกษา
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การยกระดับการศึกษา
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
อนาคตเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ดี แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

แหล่งข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย: [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว])
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/main.php?filename=index
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566